४ असार २०७८, शुक्रबार
  • हाम्रो बारेमा
  • विज्ञापन

वाग्मतीका प्रत्येक वडामा योग केन्द्र बन्ने

प्रकाशित मिति :  २० माघ २०७७, मंगलवार ०५:२०


काठमाडौं । वाग्मती प्रदेशका हरेक वडामा योग केन्द्र बन्ने भएका छन् । यसको लागि आवश्यक काम थालिसकिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

of]u lzlj/
bdf}nL, ! df3 M 5}6f} /fli6«o of]u lbj;sf] cj;/df lhNnf cfo’j]{b :jf:Yo s]Gb| tgxF’n] laxLaf/ bdf}nLl:yt v’nf d}bfgdf u/]sf] lzlj/df of]u ub}{ ;j{;fwf/0f . lzlj/ Ps ;ftf;Dd ;~rfng x’g]5 . t:jL/ M s[i0f Gof}kfg]÷ /f;;

वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले प्रदेशका सबै स्थानीय तहका वडामा योगका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाइएको बताउनुभयो । छैटौँ राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा काठमाडौंको शङ्खरापुर नगरपालिकाले बिहीबार साँखुमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले योगलाई विश्व संस्कृतिको रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

वाग्मतीलाई हरित प्रदेश बनाउने अभियान अन्तर्गत प्रत्येक घरमा कम्तीमा दुई वटा रुख रोप्ने अभियानलाई संस्कृतिको रुपमा विकास गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

शङ्खरापुर नगरपालिकाका प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठले भौतिक विकाससँगै मानवमा आत्म विकासका लागि योग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नगरपालिका भित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयका कम्तीमा एक जना शिक्षकलाई योग प्रशिक्षण दिलाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।प्रतिक्रिया दिनुहोस !